SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

św. Józef - plakat.JPG

OBRAZY Z ŻYCIA ŚW. JÓZEFA - zapraszamy na konkurs rysunkowy dzieci z przedszkola i I-III klas szkoły podstawowej.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Parafialnego konkurs plastyczny

„Obrazy z życia św. Józefa”

I. ORGANIZATORZY

- Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

- Parafia pw. Św. Józefa w Przemyślu;

- Towarzystwo Salezjańskie w Przemyślu;

- Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu.


II. ADRESACI

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych kl. I-III  z Przemyśla.


III. CELE KONKURSU

- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela;

- pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości św. Józefa;

- ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin;

- pogłębienie uczuć religijnych;

- rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych;

- kształtowanie wrażliwości uczniów;

- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.


IV. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

- kategoria I – dzieci przedszkolne i Klas I szkoły podstawowej.

- kategoria II – uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu „Obrazy z życia św. Józefa” na podstawie Litanii do świętego Józefa.

4. Format pracy: A3.

5. Technika wykonania: dowolna (np: rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka).

6. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres: Parafia św. Józefa; ul. św. Jana Nepomucena 3; 37-700 Przemyśl (z dopiskiem: Konkurs – Św. Józef) do dnia 23 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), a prace w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail www.salezjanieprzemysl@gmail.com.

7. Do pracy należy dołączyć „kartę informacyjną” oraz „oświadczenie autora pracy”, które stanowią zał. nr 1do niniejszego regulaminu.

8. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniać: trafność ujęcia tematu konkursu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana.

9. Wszystkie nadesłane prace po rozstrzygnięciu konkursu będą wyeksponowane na specjalnie przygotowanej wystawie w kościele św. Józefa w Przemyślu, a prace laureatów w okolicznościowym kalendarzu na nowy rok szkolny 2021-2022.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę 30 maja 2021 r.  na Mszy św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Józefa w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3.


V. NAGRODY

 1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.
 2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień.
 3. Ogłoszenie wyniku konkursu będzie w niedzielę 30 maja 2021 r.  na Mszy św. o godz. 11.30.
 4. Laureaci konkursu, którzy nie zgłoszą się po odbiór nagrody zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie odbioru.
 5. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Parafii pw. św. Józefa w Przemyślu (www.sdb-przemysl.pl).


VI. UWAGI ORGANIZATORÓW:

 1. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 5. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane zwycięzcom i wyróżnionym 0w poszczególnych kategoriach. Organizator przewiduje wydawanie zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: www.salezjanieprzemysl@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

KOORDYNATORZY KONKURSU

Ks. Bogdan Nowak: salezjanieprzemysl@gmail.com

Ks. Mariusz:marianbak@o2.pl

Siostra Jakuba: sjakubas@gmail.com

Siostra Julia: sjuliak79@gmail.com

 

 

Karta informacyjna

Parafialny konkurs plastyczny pt.: „Obrazy z życia św. Józefa”

Autor

imię i nazwisko

wiek, klasa

  

  

Adres zamieszkania

miejscowość, kod pocztowy

Ulica

  

  

Parafia

nazwa parafii

adres parafii

  

  

Szkoła/

Przedszkole

nazwa placówki

Adres

  

  

Rodzic/Opiekun

imię i nazwisko

Telefon

  

  

adres e-mail do korespondencji

  

 

 

Oświadczenie autora pracy

 1. Oświadczam, że pracę przesłaną na konkurs wykonałem/am osobiście.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu
  w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku, na umieszczenie moich danych osobowych w opisach prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu.
 4. Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie prac bez żadnych roszczeń finansowych. Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zmianami).

Miejscowość, data …………………………………………………………………..

Podpis ucznia/autora pracy …………………………………………………………..

Podpis rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………………

Pliki do pobrania:

Formularz z kontaktowy

OBRAZY Z ŻYCIA ŚW. JÓZEFA - zapraszamy na konkurs rysunkowy dzieci z przedszkola i I-III klas szkoły podstawowej.

Wyślij wiadomość

15 Kwiecień 2021
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

19 kwietnia 2021 r., Poniedziałek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok B, I
III Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 6, 8-15 Św. Szczepan przed Sanhedrynem

Psalm: Ps 119, 23-24. 26-27. 29-30 Błogosławieni, których droga prosta

Aklamacja: Mt 4, 4b

Ewangelia: J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

1. czytanie

Dz 6, 8-15 Św. Szczepan przed Sanhedrynem

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu”. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: „Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał”.
A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 119, 23-24. 26-27. 29-30

Błogosławieni, których droga prosta

Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują,
Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.

Błogosławieni, których droga prosta

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,
poucz mnie o Twoich ustawach.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,
abym rozważał Twoje cuda.

Błogosławieni, których droga prosta

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Wybrałem drogę prawdy,
postawiłem przed sobą Twe wyroki.

Błogosławieni, których droga prosta

Aklamacja

Mt 4, 4b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →