SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Intencje mszalne

                                              

             7 STYCZNIA – Poniedziałek

600

  za zmarłą Stefanię STANKIEWICZ od uczestników pogrzebu

700

  1. za zmarłego Karola BĄK gr.
  2. za dusze w czyśćcu cierpiące
  3. za zmarłą Janinę MAJCHROWICZ – od uczestników pogrzebu
  4. za zmarłych: Marię, Władysława, Danutę i Henryka

800

  1. za zmarłą Marię SIDOR   gr. 7
  2. za zmarłą Marię BARAN  gr.

1800

  1. za zmarłych członków Straży Honorowej
  2. za zmarłą Wiesławę KRAKOWSKĄ  i Janusza

                 8 STYCZNIa – Wtorek

600

   za zmarłych z Rodzin: GAWÓW i ŁACHÓW

700

  1. za zmarłego Karola BĄK gr.
  2. za zmarłych: Stefanię, Franciszka, Mieczysława
  3. za zmarłego ks. Stefana MIGRAŁA
  4. za zmarłych: Annę, Franciszka i Mieczysława KRUK

800

  1. za zmarłą Marię SIDOR   gr. 8
  2. za zmarłą Marię BARAN  gr.

1800

  1. za zmarłego Józefa WAWRO w 6 rocz. śm.
  2. w intencji próśb i podziękowań do bł. ks. Augusta CZARTORYSKIEGO

                  9 STYCZNIa – Środa

600

   za zmarłą Teresę WOSZCZYN od uczestników pogrzebu

700

  1. za zmarłego Karola BĄK gr.
  2. za zmarłych Rodziców Antoniny GUTTELEROWEJ – fund.
  3. za zmarłych: Marię, Mariana i Anielę
  4. za zmarłego Stanisława KRUK

800

  1. za zmarłą Marię SIDOR   gr. 9
  2. za zmarłych: Juliana, Romana, Andrzeja i Kazimierę

1800

  1. za zmarłą Marię BARAN  gr.
  2. za zmarłego Artura KORAB

 

 

              10 STYCZNIa – CZWARTEK

600

 za zmarłego Kazimierza PODGÓRSKIEGO – od uczestników pogrzebu

700

 1. za zmarłego Karola BĄK gr.
 2. za zmarłych: Katarzynę, Michała, Jana, Artura, Annę
                             i zmarłych z Rodziny
 3. o uzdrowienie dla Mariusza i za dusze w czyśćcu cierpiące
 4. za zmarłego ks. Jana KARAŚ w 13 rocz. śm.

800

 1.   za zmarłą Marię SIDOR   gr. 10
 2.  za zmarłych: Wawrzyńca, Honoratę i Zofię

1800

 1.  za zmarłą Marię BARAN  gr.
 2.  za zmarłego Artura KORAB

  11 STYCZNIA – PIĄTEK

600

W intencji dusz czyśćcowych

700

  1.  za zmarłego Karola BĄK gr.    
  2. za zmarłych Cecylię i Zenona MALIŃSKICH  w 5 rocz. śm. 
  3. za zmarłą Wandę SMOLNICKĄ od uczestników pogrzebu
  4. za zmarłych z Rodzin: GRYZIECKICH i KRZYWKÓW, Zdzisława
  

800

  1.  za zmarłą Marię SIDOR   gr. 11
  2. o Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Heleny z okazji urodzin

1800

  1. za zmarłą Marię BARAN  gr.
  2. za zmarłego Artura KORAB    

12 STYCZNIA  – SOBOTA

600

   za zmarłego Leona CZECHOWICZ i zmarłych z Rodziny

700

   1. za zmarłego Karola BĄK gr.
   2.  za zmarłego Tadeusza GUGAŁA
   3.  za zmarłego Kazimierza PODGÓRSKIEGO –
                                od uczestników pogrzebu
   4. za zmarłą Krystynę w 3 rocz. śm., Stanisławę (f),
                                           Józefa, Olgę i Jana

800

  1.   za zmarłą Marię SIDOR   gr. 12
  2.   za zmarłego Antoniego TŁUCZEK w 2 rocz. śm.

1800

  1.  za zmarłą Marię  BARAN  gr.
  2.  za zmarłych z Rodziny SZYBIAKÓW, Joannę i Stanisława, Zbigniewa, Cecylię i Jana

19 stycznia 2019 r., Sobota
Wspomnienieśw. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Kolor szat: zielony
Rok C, I
I Tydzień zwykły

Z dnia

1. czytanie: Hbr 4, 12-16 Jezus wielkim arcykapłanem

Psalm: Ps 19, 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63) Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Aklamacja: Mk 2, 17

Ewangelia: Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza

ze wspomnienia

W diecezji rzeszowskiej: Głównego Patrona prowincji - ŚwiętoW archidiecezji krakowskiej i przemyskiej: Wspomnienie obowiązkowe
1. czytanie: Iz 61, 1-3a. Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Psalm: Ps 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a) Będę na wieki sławił łaski Pana

Aklamacja: J 15, 15b

Ewangelia: J 15, 9-17Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

Z dnia

1. czytanie

Hbr 4, 12-16 Jezus wielkim arcykapłanem

Bracia:
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 19, 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63)

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem

Aklamacja

Mk 2, 17

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie

ze wspomnienia

1. czytanie

Iz 61, 1-3a. Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

Będę na wieki sławił łaski Pana

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

Będę na wieki sławił łaski Pana

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

Będę na wieki sławił łaski Pana

Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.

Będę na wieki sławił łaski Pana

Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia».

Będę na wieki sławił łaski Pana

Aklamacja

J 15, 15b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od mego Ojca

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 15, 9-17Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie